Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúcim je Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance, tel: 0904 322 567, e-mail: info@poznavanieprirody.sk, IČO: 50892118, DIČ: 1078424215, IČ DPH: SK1078424215 (ďalej len predávajúci).
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

 1. Proces výroby produktov sa začne realizovať až po prijatí záväznej, podpísanej objednávky na e-mailovú adresu: info@poznavanieprirody.sk. Objednávky je možné zasielať 24 hodín denne, 7 dni v týždni.
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 3. Prijatie každej objednávky je potvrdené mailom alebo telefonicky, najneskôr do 48 hodín od prijatia objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 5. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).
 7. Na základe žiadosti kupujúceho je možné dohodnúť sa na výrobe špecifických a jedinečných produktov podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho. Cena je vtedy stanovená individuálne po dohode s kupujúcim vopred.
 8. Každý produkt je vyrábaný až po definitívnom odsúhlasení grafického návrhu produktu kupujúcim.


3. CENY

 1. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Ceny všetkých tovarov, a to bez DPH aj vrátane DPH, sú uvedené v eurách.
 3. K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 4. Dopravné náklady, ktoré sa dohodnú pred výrobou objednaných produktov, sú iba orientačné. Skutočné dopravné náklady záležia od reálnej váhy produktov, rozmerov a vzdialenosti zásielky. Skutočné dopravné náklady sú zákazníkovi oznámené mailom alebo telefonicky po tom, čo ich reálne vyčísli prepravná spoločnosť. Následne sú súčasťou vystavenej faktúry, ak vopred nie je dohodnuté inak.
 5. Predávajúci zodpovedá za správnosť cien jednotlivých produktov uvedených na internetovej stránke www.poznavanieprirody.sk, ako aj za časovú dostupnosť týchto produktov. V prípade, že dôjde k zmene ceny alebo dostupnosti produktov v procese objednávania, bude predávajúci zákazníka bezodkladne informovať o tejto zmene. V takejto situácií má zákazník právo odstúpiť od objednávky.
 6. Personalizácia, čiže ologovanie produktu, je zahrnuté v cene každého produktu.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Platba je možná iba v eurách.
 2. Kupujúci môže za tovar zaplatiť vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry, na dobierku na základe faktúry dodanej spolu s tovarom, alebo vo výnimočných vopred dohodnutých prípadoch prevodom peňazí na bankový účet podľa lehoty splatnosti uvedenej na vystavenej a zaslanej faktúre.
 3. Predávajúci má právo žiadať o úhradu zálohovej faktúry ešte pred začiatkom výrobného procesu.
 4. V prípade, že zálohová faktúra nebude uhradená do 7 dní od dátumu splatnosti faktúry, má predávajúci právo tovar nevyrobiť alebo vyrobený tovar predať ako prebytočný. V prípade, že riadna faktúra nebude uhradená do 7 dní od dátumu splatnosti faktúry, má predávajúci právo žiadať o vrátenie tovaru. V takomto prípade sa dopravné náklady na opätovný prevoz produktov stávajú záväzkom kupujúceho.
 5. V prípade omeškania platby od kupujúceho predávajúcemu je predávajúci oprávnený zúčtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
 6. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, alebo najneskôr do 15 dní odo dňa realizácie dodávky tovaru, ak je to vopred dohodnuté.


5. DODACIE PODMIENKY

 1. Termín realizácie zákazky je dohodnutý vždy individuálne. Záleží od náročnosti zákazky a intenzity výrobného procesu v danom období. Termín dodania produktov je vo väčšine prípadov do 30 dní od potvrdenia objednávky. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu oznámená dodacia lehota nebude vyhovovať, môže objednávku okamžite stornovať.
 2. Tovar bude vyrobený čo najrýchlejšie po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie bude vyexpedovaný.
 3. Štandardne je tovar zasielaný kuriérskou spoločnosťou alebo poštou. Ak je tovar doručovaný na dobierku, je táto skutočnosť uvedená aj vo vystavenej faktúre. Iný spôsob doručovania musí byť s kupujúcim dohodnutý vopred.
 4. Tovar si môže kupujúci prebrať u predávajúceho aj osobne. Táto skutočnosť musí byť vopred dohodnutá. Dopravné náklady v tomto prípade nie sú účtované.


6. DORUČENIE TOVARU

 1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.
 2. Miesto odberu je stanovené na základe adresy uvedenej v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.V prípade, že kupujúci požaduje dodávku doručiť na iné miesto ako je uvedené v objednávke, je potrebné na túto skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť.
 3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá je zároveň dodacím aj záručným listom. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu, ak to vyžaduje povaha tovaru.
 5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
 7. V prípade väčšej objednávky si predávajúci vyhradzuje právo realizácie objednávky postupne po častiach. Ak má predávajúci nedostatok tovaru, tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch.
 8. Objednaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny. Dovtedy sú všetky produkty majetkom predávajúceho.


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "odstúpiť od zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Tovar, ktorý je personalizovaný (ologovaný), nie je možné vrátiť.
 2. Tovar na vrátenie musí byť:
  a) nepoškodený,
  b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie),
  c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.01 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, atď).
 4. Po splnení podmienok podľa bodov 7.01 až 7.03 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť,
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu, prípadne poistenie.
 5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.01 až 7.03 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar zo stránky www.poznavanieprirody.sk je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
 5. POSTUP REKLAMÁCIE:
  a) Čo najskôr predávajúceho informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  b) Poslať produkt doporučenou poštou späť na adresu firmy predávajúceho.
 6. Reklamácie týkajúce sa mechanického poškodenia počas transportu tovaru sa budú posudzovať iba v okamihu odovzdania/prevzatia tovaru za prítomnosti kuriéra. Podmienkou prijatia takejto reklamácie je spísanie reklamačného protokolu s kuriérom prepravnej spoločnosti.
 7. V prípade obdržania vadného tovaru, tovaru nezhodného s odsúhlaseným grafickým návrhom alebo tovaru nezhodujúceho sa s vopred dohodnutými špecifikáciami, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo jeho vrátenie.
 8. Záruka sa považuje za neoprávnenú v prípade nesprávneho používania alebo nesprávnej údržby objednaného tovaru.
 9. V prípade, že bola reklamácia tovaru predávajúcemu oznámená, je predávajúci povinný zvážiť oprávnenosť tejto reklamácie do 30 dní od jej obdržania.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 2. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.poznavanieprirody, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 3. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@poznavanieprirody.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
 5. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 6. Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.


10. Záverečné informácie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 3. Výstupy vznikajúce v tvoriacom procese ako servisné činnosti webovej stránky www.poznavanieprirody.sk (projekty, vzorky, ukážky, skúšobné potlače a iné podobné vstupné činnosti) sú majetkom predávajúceho a podliehajú zákonu o autorských právach.
 4. Predávajúci nesúhlasí s kopírovaním obrázkov, grafík, fotografií, obsahu, filmov zo stránky www.poznavanieprirody.sk ani s reprodukciou, modifikáciou, sprístupňovaním verejnosti (napr. pri otázkach o cene pri verejnom obsarávaní), distribúciou alebo iným využívaním materiálov, ktoré webová stránka www.poznavanieprirody.sk obsahuje. Vzhľadom na autorské práva si predávajúci vyhradzuje všetky práva k obsahu stránky www.poznavanieprirody.sk. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do stránky www.poznavanieprirody.sk alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s jej určením. Kupujúci nesmie pri využívaní stránky www.poznavanieprirody.sk používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 6. Kúpne zmluvy, resp. objednávky sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nepredvídateľné okolností ohrozujúce výrobu objednaných produktov, ktoré nemôže ovplyvniť. O takejto situácií je zákazník bezodkladne informovaný.
 8. Obchodné podmienky sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.